Bolyai János

bolyai jános márkos ferenc festménye

Bolyai János (1802–1860) tollából viszonylag kevés írás jelent meg sajtó alá rendezve. Ennek okai részben pénzbeli természetűek voltak, részben pedig abból adódtak, hogy Bolyai korának (matematikai) folyóirataiban nem publikált, könyvek kiadására nem volt anyagi fedezete.

Fennmaradtak viszont kéziratok (tízezernél is több oldalnyi). Az utókor részben ezt elemezve, másrészt felfedezéseinek tudományos jelentőségét, következményeit vizsgálva komoly mennyiségű szekunder irodalmat alkotott róla – a tudomány számos területén. Mert igazi polihisztor volt és sok tudományos területről írt.

A következő anyagok ezt a sokféleséget igyekeznek visszaadni, illetve elsősorban azt, ami a világhálón is fellelhető róla. Az egyszerűbbtől a komplexebbig, az átfogótól és általánostól pedig az egy-egy szakterületre vonatkozó leírásokig. Vannak újságcikkek, könyvek, de multimédiás, videótartalmak is.

(Szerkesztette: Téglásy Sándor)

Rövid, általános cikkek életrajzi leírással

Életrajzok

Bedőházi János: A két Bolyai. Marosvásárhely, 1897

Szénássy Barna: Bolyai János. A múlt magyar tudósai, 1978

Weszely Tibor: Bolyai János. Az első 200 év. Tudomány – Egyetem sorozat. Budapest, Vince Kiadó, 2002

Kiss Elemér és Oláh-Gál Róbert: Újabb fejezetek Bolyai János életművéből, Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 67. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Jedlik Ányos Társaság – Pannon Egyetem, Budapest – Veszprém, 2011.

Családtörténet

Rónay Elemér: A bolyai Bolyai család. Turul, 1942/3-4. [A család történetének és eredetének leírása a 13. századtól kezdődően]

A Bolyai-kéziratok felméréséről, feldolgozásáról, sorsáról

Bolyai Pedagógiai Alapítvány: Bolyai testamentum. Bolyai kézirataival kapcsolatos feldolgozások és irattári listák.

Benkő Samu: Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003

Bolyai anyagok katalógusa az MTA Kézirattárában

Az Appendix. Az MTA Kézirattárának digitalizált példánya.

Idegennyelvű írások Bolyairól, Bolyaitól

Paul Stäckel: Wolfgang und Johann Bolyai. Geometrische Untersuchungen. 2 Bände. Leipzig, 1912. Band 1, Band 2

Bolyaiak az irodalomban

Matematika

Vegyes írások

Bolyai valósághű arcképe – Népújság

Tamás, Dénes: The real face of János Bolyai. Notices of the AMS, January 2011

Videók

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság: Bolyai János utolsó évei